5.000.000 € per subvencionar a personal artístic i tècnic de les arts escèniques, la música, les arts visuals i l’audiovisual i altres activitats culturals

S’ha publicat al DOGV les bases que regulen la concessió directa de subvencions a personal artístic i tècnic de les arts escèniques, la música, les arts visuals i l’audiovisual i altres activitats culturals que desenvolupen les seues activitats en l’àmbit competencial de la Comunitat Valenciana i que, per raó de la crisi sanitària ocasionada per la covid-19 a la Comunitat Valenciana, han patit una reducció dràstica i involuntària dels seus ingressos econòmics, des del 14 de març de 2020 fins al 9 de maig de 2021.

Tenen una dotació de 5.000.000 € i només cal reunir els requisits. És una ordre amb un procediment simplificat on només heu d’acreditar que reuniu els requisits que es demanen.

Concorren raons d’interés públic, social i econòmic, amb la finalitat de reduir els efectes negatius provocats per les mesures excepcionals adoptades des de l’aparició de la pandèmia i des de la declaració dels estats d’alarma, situació que ha suposat una restricció important de l’activitat econòmica a causa de la Covid-19. Aquests ajudes es concedeixen a totes les persones en les quals concorren els requisits establits i se’n requereix la concessió directa.

Persones beneficiàries i requisits

  1. Poden ser beneficiaris de les subvencions artistes i personal tècnic de les arts escèniques, la música, l’art visual i l’audiovisual que complisquen els següents requisits:
    a) En cas de persona treballadora per compte d’altri, estar empadronada en un municipi de la Comunitat Valenciana, almenys des de l’1 de gener de 2020.
    b) En el cas de persona treballadora per compte propi o autònoma, tindre el seu domicili fiscal en un municipi de la Comunitat Valenciana, almenys des de l’1 de gener de 2020.
    c) Haver exercit alguna activitat professional com a mínim 2 dies entre el 14 de març de 2020 i el 9 de maig de 2021, per compte propi, en situació d’alta en el règim especial d’autònoms de la Seguretat Social (RETA), o per compte d’altri en el sistema especial d’artistes del règim general de la Seguretat Social o bé en el règim general de la Seguretat Social en activitats de les arts escèniques, la música, les arts visuals, l’audiovisual i altres activitats culturals.

d) No haver obtingut ingressos des del 14 de març de 2020 fins al 9 de maig de 2021 per un import superior a 16.000 euros en activitats de l’àmbit cultural.
e) En el cas de persona treballadora per compte propi o autònoma, estar donada d’alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) en algun dels epígrafs que es recullen en l’annex I d’aquesta ordre, amb anterioritat al 14 de març de 2020. Per al cas del personal tècnic, l’alta en el codi IAE haurà de desenvolupar-se majoritàriament en activitats
de l’àmbit cultural.
f) Acreditar de manera fefaent almenys 3 activitats culturals suspeses des del 14 de març de 2020 fins al 9 de maig de 2021 a conseqüència de la Covid-19 a la Comunitat Valenciana (festivals, espectacles, concerts, recitals, tallers…), així com els serveis pels quals havia sigut contractada o als quals s’havia compromés.
g) No estar incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària establides en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003.


No obstant això, d’acord amb el que s’estableix en la disposició transitòria novena de la Llei 1/2015, se li podrà reconéixer la condició de persona beneficiària, encara en el cas que no estiguen al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, o tinguen la condició de subjecte deutor per una resolució de procedència de reintegrament.

  1. El compliment dels requisits per a obtindre l’ajuda s’han d’acreditar juntament amb la presentació de la sol·licitud

Link per accedir directament a les bases: https://dogv.gva.es/datos/2021/11/22/pdf/2021_11844.pdf

error: Content is protected !!