CULTURA DUPLICA LES AJUDES PER A PARTICIPAR EN FIRES INTERNACIONALS DEL SECTOR DEL LLIBRE i ELEVA A 1.250.000 EUROS LES AJUDES A LA PRODUCCIÓ EDITORIAL DE LLIBRES

CULTURA DUPLICA LES AJUDES PER A PARTICIPAR EN FIRES INTERNACIONALS DEL SECTOR DEL LLIBRE i ELEVA A 1.250.000 EUROS LES AJUDES A LA PRODUCCIÓ EDITORIAL DE LLIBRES

S’hi destinen 50.000 euros, que és el doble de l’any passat

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport hi ha duplicat les ajudes a la participació en fires internacionals del sector del llibre com a mitjà per a afavorir la internacionalització del sector del llibre valencià. S’hi destinen 50.000 euros, que és el doble de l’any passat.

S’estableixen dos conceptes pels quals es podran rebre: per la participació i la inscripció amb un estand individual en les fires internacionals del sector del llibre, sempre que en aquestes fires no hi haja la possibilitat de participar en un estand de la Generalitat Valenciana, i pel finançament de borses de viatge que permeten l’assistència a fires internacionals del sector del llibre.

Totes les activitats i despeses subvencionables hauran d’haver sigut realitzades, facturades i pagades entre el 22 de juliol de 2021 i la data de finalització de presentació de sol·licituds.

Podran obtindre la condició de persona beneficiària les empreses editorials, les persones escriptores o il·lustradores i les associacions del sector del llibre, siguen persones físiques o jurídiques.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de quinze dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’.

CULTURA ELEVA A 1.250.000 EUROS LES AJUDES A LA PRODUCCIÓ EDITORIAL DE LLIBRES

  • Incideix directament en les empreses editorials comercials que tinguen com a activitat l’edició de llibres a la Comunitat Valenciana

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha tornat a augmentar enguany l’assignació pressupostària a la producció editorial de llibres en castellà i valencià dotant-la amb 1.250.000 euros, la qual cosa supera el milió d’euros que s’hi va destinar en l’exercici anterior.

Els llibres objecte de la subvenció hauran d’estar editats per empreses editorials la producció de les quals es comercialitze a través de llibreries i s’adeqüe a una de les categories següents: obres de referència i consulta (llibres d’història, bibliografies, etc.), obres de pensament en disciplines humanístiques o científiques, obres de ficció i obres de ficció de caràcter infantil i juvenil.

Hauran de tindre una tirada mínima de 500 exemplars (en el cas d’obres de poesia la tirada mínima serà de 100 exemplars) i tindre un mínim de 50 pàgines per exemplar, excepte els llibres infantils, de teatre i de poesia.

Un altre requisit és ser una primera edició d’una obra inèdita, o bé una obra l’última edició de la qual date de més de 15 anys, en la llengua que es proposa publicar. Es podran subvencionar projectes editorials que incorporen una novetat a una obra ja editada (estudi crític, nova traducció, etc.), que, segons el parer de la comissió de valoració, tinga especial rellevància cultural.

També podran optar a aquesta ajuda les partitures publicades per editorials que tinguen com a activitat l’edició de llibres en l’àmbit competencial de la Generalitat, sempre que compten amb un mínim de quatre pàgines i una tirada mínima de 300 exemplars.

A aquestes ajudes es poden acollir les empreses editorials comercials que tinguen com a activitat l’edició de llibres a la Comunitat Valenciana i el número de depòsit legal de l’any 2021.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies naturals a comptar del següent al de la publicació d’aquesta resolució en el ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’.

error: Content is protected !!