LA MAV, REPENSANT LES EXPOSICIONS D’ARTISTES DONES

A l’octubre i novembre de 2022 l’associació Dones en les Arts Visuals (MAV) ha organitzat
un cicle de debats oberts al públic a València, Castelló i Alacant sobre les exposicions de
dones artistes. Aquestes són les principals idees i demandes exposades.

 1. Les exposicions individuals de dones artistes han crescut significativament en la
  programació dels últims anys en la Comunitat Valenciana, reflex de les demandes socials en pro
  de la igualtat. No obstant això, encara no s’aconsegueix la paritat, especialment en el cas de les
  exposicions individuals, que són les que donen major visibilitat i ajuden a consolidar una carrera
  artística.
  Demanem corregir els desequilibris en les exposicions temporals dels museus i centres d’art
  públics. La societat ha de poder reconéixer-se en una cultura igualitària.
 2. Les exposicions col·lectives d’artistes dones venen compensant inèrcies excloents i
  cridant l’atenció sobre el seu treball. Visions de l’art i experiències que reconceptualitzen el discurs
  hegemònic i constitueixen una afirmació feminista. Són de vital importància malgrat els avanços en
  l’àmbit expositiu.
  Necessitem projectes expositius col·lectius en centres públics rigorosos, rellevants i reveladors, que
  estiguen recolzats per la investigació i la teoria.
 3. Les col·leccions públiques romanen tancades a les creacions femenines de manera
  injustificada i ofereixen una visió esbiaixada i empobrida de la realitat de l’art, la història i la societat.
  Ningú dubte ja que obres infravalorades pel cànon artístic del seu temps mereixen ser exhibides, així
  com altres més actuals.
  Reclamem prioritzar l’adquisició d’obres realitzades per dones i que es promoga una política de
  préstecs, donacions o cessions que incrementen la seua presència.
 4. Incloure la perspectiva de gènere en els museus no és només advocar per l’autoria
  paritària de les obres en les col·leccions, sinó provocar una reflexió crítica sobre les absències
  quan siga impossible cobrir-les, per revisar la mirada sobre les obres identificant biaixos de gènere i
  estereotips lligats a homes i dones que es perpetuen en el temps.
  Sol·licitem que aqueixa relectura de gènere sobre les obres s’integre en el pla museístic de manera
  integral i com a línia de continuïtat en totes les col·leccions.
 5. La conservació i restauració d’obres d’autoria femenina condiciona la seua
  possibilitat d’exhibició i interacció amb el públic, preservar els seus valors estètics és indispensable
  per a integrar les idees de les dones en l’elaboració de discursos expositius artístics. A més, incideix
  en el seu valor econòmic i l’estatus de l’artista.
  Advoquem per un sistema de restauració que prioritze les creacions de les dones, donada la seua
  escassetat en les col·leccions públiques, de manera que es facilite la seua exhibició.
  A l’octubre i novembre de 2022 l’associació
  Dones en les Arts Visuals (MAV) ha organitzat
  un cicle de debats oberts al públic a València,
  Castelló i Alacant sobre les exposicions de
  dones artistes. Aquestes són les principals
  idees i demandes exposades.
  Debats
  repensant les exposicions d’artistes dones
  proposter
 6. La gestió cultural i el comissariat feministes intenten pal·liar desigualtats en l’àmbit
  artístic, els distingeix el treball col·lectiu en xarxa com a forma de suport mutu que transforma
  la societat patriarcal, la reivindicació de l’enfocament de gènere i la denúncia dels desequilibris i
  precarietats que afecten especialment les dones.
  Demandem que la gestió en les institucions artístiques incloga de manera transversal la perspectiva
  de gènere i aposte per projectes d’interacció entre art i feminismes.
 7. La maternitat i les cures frenen o alenteixen la carrera d’artistes i professionals
  de l’art en molts casos, perquè la jornada laboral es multiplica. És estructural, però la precarietat
  de la producció cultural ho aguditza. Es limiten les possibilitats d’optar a residències artístiques i
  curatorials, que no contemplen l’assistència amb persones a càrrec o la participació en la vida social
  artística i això els perjudica.
  Proposem ampliar terminis de sol·licitud de beques per a mares i cuidadores, i residències
  artístiques de caràcter públic que les acullen al costat de les seues filles/us i flexibilitzen els seus
  horaris. Replantejar horaris d’esdeveniments i afegir cuidadores que permeten a les dones del sector
  seguir en contacte amb els seus companys i companyes de treball.
 8. Les galeries d’art, que incideixen en la demanda artística, cada vegada compten amb
  més artistes dones en la seua nòmina i contribueixen a la seua consolidació. Però encara no hi ha
  paritat pel que fa a fires i exposicions: l’inici de la temporada 2022-23, les artistes amb exposició
  individual suposaven el 31,25% en les capitals valencianes.
  Proposem incorporar incentius en les convocatòries d’ajudes públiques a galeries, perquè incloguen
  una representació paritària en les fires d’art.
 9. El llegat i memòria de les dones ha de ser salvaguardats per a evitar desigualtats.
  S’ha dut a terme un ardu camí de recuperació de les artistes d’èpoques anteriors i no podem
  deixar que ocórrega el mateix amb les actuals, absents dels museus excepte excepcions. Hem de
  preservar la seua memòria i establir un marc legal que garantisca l’ordenació del seu saber creatiu a
  hereus i institucions receptores de llegats.
  Proposem la creació d’un Centre de Documentació que facilite investigacions futures, amb un espai
  d’Arxiu i un Depòsit per a la conservació de les obres.
 10. El déficit de dades desglossades per gènere en el sector artístic valencià i el seu difícil
  accés impedeixen evidenciar amb números a inequitats i situaciones inadvertides, mesurar avanços
  o retrocesos i prendre decisions fonamentades.
  Proposem la creació d’un Observatori de Gènere del Sector Artístic Valencià.
  Convidem a les institucions culturals a utilitzar l’Eina MAV per a la Igualtat gratuïta. Dissenyada
  per un equip d’expertes és útil per a l’autodiagnòstic sobre els paràmetres que mesuren la igualtat i
  diversitat en museus i centres d’art.
  https://mav.org.es/herramienta-mav-para-la-igualdad/
error: Content is protected !!