ELEVEN A UN MILIÓ D’EUROS LES AJUDES PER A LA MODERNITZACIÓ I L’EQUIPAMENT DELS MUSEUS

La convocatòria finança activitats que milloren condicions expositives, de seguretat, emmagatzematge i restauració del patrimoni moble dels museus

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha convocat subvencions per a finançar la modernització, la conservació, l’equipament i l’adequació de les infraestructures de museus i col·leccions museogràfiques permanents reconegudes, així com la restauració de béns mobles inventariats de la Comunitat Valenciana.

La Generalitat destina per a aquest fi la quantitat d’1.000.000 d’euros. L’ajuda no podrà excedir els 10.000 euros per beneficiari ni l’import concedit podrà superar el 80 % de l’import total del projecte.

Podran accedir a aquestes ajudes els titulars dels museus i les col·leccions museogràfiques permanents reconegudes per la Generalitat i els ajuntaments, les entitats locals, les fundacions i les associacions sense ànim de lucre titulars de béns mobles inclosos en l’Inventari general del patrimoni cultural valencià.

Seran subvencionables les actuacions que contribuïsquen a la modernització, la conservació, l’equipament i l’adequació de les instal·lacions per a millorar les condicions expositives, de seguretat, emmagatzematge i restauració del patrimoni moble depositat en els museus i les col·leccions museogràfiques inclosos en el Sistema Valencià de Museus, que hagen sigut desenvolupades a partir del dia 1 de gener de 2022.

Queden excloses les activitats i els projectes cofinançats per la Generalitat o algun dels seus ens públics, les promogudes o organitzades per beneficiaris de subvencions nominatives de la Generalitat i aquelles activitats el contingut de les quals estiga clarament previst en altres convocatòries.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 10 dies a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’.

error: Content is protected !!