AUGMENTA A 1.395.000 EUROS LES AJUDES PER A LA REFORMA D’ESPAIS ESCÈNICS EN 2023

S’inclou la modernització, la rehabilitació i l’ampliació d’espais existents

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha augmentat fins a 1.395.000 euros les ajudes que destina a finançar la reforma i modernització d’instal·lacions i equipament d’espais escènics existents.

Les subvencions que es convoquen tenen com a finalitat finançar inversions que tinguen com a objecte l’execució d’obres de reforma i modernització d’instal·lacions i equipament de sales o espais escènics existents, que s’executen íntegrament en 2023. L’objecte de la inversió pot comprendre l’execució de qualsevol classe d’obra de rehabilitació o millora de l’espai escènic, fins i tot l’ampliació d’aquest mitjançant l’habilitació d’espais annexos. També poden incloure’s actuacions referides a les instal·lacions escèniques i l’equipament de la sala. Aquestes subvencions no es poden aplicar, per tant, a projectes de nova construcció.

S’entenen com a espais escènics existents aquells centres culturals o parts d’aquests les característiques dels quals són adequades per a la representació d’arts escèniques i musicals davant del públic.

A aquesta convocatòria, que es realitza mitjançant la fórmula de tramitació anticipada, podran optar les persones físiques i jurídiques, públiques o privades, que ostenten la propietat dels immobles, així com els ens i organismes públics creats per entitats locals, i les empreses, entitats i persones físiques o jurídiques de naturalesa privada gestores de sales públiques o privades que tinguen la gestió dels espais escènics i hagen sigut autoritzades per a realitzar aquestes millores d’instal·lacions i equipaments.

Les ajudes es destinaran a espais escènics en funcionament, a espais escènics que, malgrat estar tancats o sense ús, s’acredite que, amb l’execució de les inversions per a les quals se sol·licita la subvenció, podran obrir-se al públic en la temporada o el curs següent, i espais escènics de construcció recent, sempre que puga certificar-se la conclusió completa d’aquestes obres en el moment de presentar la sol·licitud de la subvenció, i es justifique, amb els documents que procedisca, la possibilitat de posar-lo en funcionament en la temporada o curs següent a aquell en què es produïsca la convocatòria d’aquestes ajudes.

En aquesta convocatòria s’admetran sol·licituds que incloguen projectes d’inversió el pressupost d’execució material dels quals no supere els 75.000 € i la quantia individual serà sempre del 70 % del cost de la inversió.

El termini de presentació de les sol·licituds està obert. Per a més informació, cal consultar el ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’.

error: Content is protected !!