Cultura incrementa les ajudes per a la protecció de béns immobles patrimonials fins a 2.875.000 euros

  • Les ajudes cofinançaran la recuperació de patrimoni arqueològic, arquitectònic, historicoartístic, etnològic i paleontològic

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha tornat a incrementar el pressupost destinat a les actuacions de conservació i protecció dels béns immobles del patrimoni cultural de la Comunitat Valenciana, al qual destinarà l’any vinent 2.875.000 euros, segons publica hui el DOGV.

L’objectiu és cofinançar treballs i actuacions de conservació, protecció i recuperació del patrimoni cultural: arqueològic, arquitectònic, historicoartístic, etnològic i paleontològic, de naturalesa immoble.

Les activitats subvencionades seran les executades des de l’1 de gener de 2023 fins que finalitze el termini de justificació de l’execució de les actuacions o treballs realitzats.

L’import de la subvenció es pondera de manera inversa a la grandària del municipi, de manera que se subvenciona fins al 95 % de la quantia sol·licitada en els municipis de menys de 1.000 habitants i fins al 50 % en els municipis que superen els 50.000 habitants. La quantia màxima de la subvenció es fixa en 40.000 euros per beneficiari.

Aquesta convocatòria es realitza mitjançant la fórmula de tramitació anticipada i les subvencions s’emmarquen en el Pla estratègic de subvencions 2020-2023 de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

Podran optar a aquestes ajudes els ajuntaments i les fundacions, associacions o entitats sense ànim de lucre que entre els seus fins fundacionals es troben la recuperació, la conservació o la protecció del patrimoni cultural en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
El termini de presentació de les sol·licituds serà d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’.
error: Content is protected !!