El TEM, La Mutant i l’Espai LaGranja son les sales on es realitzaran a València les Residències Artístiques durant 2024

El TEM, La Mutant i l’Espai LaGranja son les sales on es realitzaran a València les Residències Artístiques durant 2024

S’atorgaran 6 Residències, que no excediran de tres mesos de duració i tindran un mínim de deu sessions presencials

  • Les sales municipals on es duran a terme seran el Teatre El Musical (TEM), l’Auditori La Mutant i l’Espai LaGranja

La Junta de Govern Local (JGL) ha aprovat convocar la concessió d’ajudes, a través de la Delegació d’Acció Cultural, per a donar suport a les Residències de Creació Artística 2024 i l’import global màxim de la qual ascendix a 50.000 euros.

El portaveu municipal, Juan Carlos Caballero, ha explicat que este programa “pretén fomentar nous formats de comunicació amb l’espectador i la creativitat, generant espais de trobada i de treball d’aquells creadors i creadores que busquen sinergies artístiques entre les diferents disciplines que conformen les Arts Escèniques”.

La Residència Artística s’entén com un espai on poder desenvolupar processos creatius de caràcter escènic, processos teòrics que no necessiten presència física d’un artista i públic per a dur-se a terme, processos d’escriptura o d’investigació teòrica així com de component audiovisual, excloent-se les meres residències d’assaig i les residències tècniques.

Així mateix, Caballero ha assenyalat que estes residències “no excediran de tres mesos de duració i tindran un mínim de deu sessions presencials”. De les sis residències existents, quatre d’elles tindran lloc en el Teatre El Musical (TEM) i/o a l’Auditori La Mutant i les dos restants es duran a terme en l’Espai LaGranja dependent de l’Institut Valencià de Cultura de la Generalitat Valenciana.

Els responsables del TEM, La Mutant i de l’Espai LaGranja hauran de supervisar el treball que es duga a terme, a més de, autoritzar, assessorar i acompanyar a l’artista en el desenvolupament de la seua Residència. Per a la seua execució, es coordinaran amb la programació de les sales municipals, es duran a terme sempre dins de l’exercici 2024. Els resultats de les propostes creatives que sorgisquen d’estes residències seran compartits a través d’una mostra del treball, una gravació en vídeo o en qualsevol altre format que deixe constància del procés.

Qualsevol persona física o jurídica, que complisca els requisits contemplats en les bases, podrà beneficiar-se d’estes ajudes que s’atorguen mitjançant concurrència competitiva. El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).

La sol·licitud es realitzarà preferentment a través de la seu electrònica, encara que també es pot presentar en els registres d’entrada de l’Ajuntament. S’haurà d’aportar la descripció detalla del projecte, que incloga la memòria que acredite l’estructura i els mitjans disponibles per a dur-lo a terme i la que descriga l’activitat a desenvolupar on conste el nom del projecte, objectius, descripció i pressupost.

Les subvencions contemplen els costos del projecte estrictament necessaris per a la seua execució i són compatibles amb altres per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, nacional de la Unió Europea o d’organisme internacional.

error: Content is protected !!