NOVA GERÈNCIA PER A L’IVAM

NOVA GERÈNCIA PER A L’IVAM

Publicades les bases del procediment per a la selecció de la gerència de l’Institut Valencià d’Art Modern

El DOGV publica la convocatòria que obri el procés per a nomenar la persona que haja d’exercir la direcció de l’IVAM

El termini de presentació de sol·licituds s’inicià el 5 de gener, i es conten 10 dies hàbils

La Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport ha publicat una resolució mitjançant la qual s’aproven les bases del procediment per a la selecció de la gerència de l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM).

En eixe sentit, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat una convocatòria que recull el procés de selecció per a la proposta de nomenament de la persona que haja d’exercir la gerència de l’IVAM, institució de dret públic de l’Administració valenciana regulada per la Llei 1/2018, de 9 de febrer, de la Generalitat.

Els candidats han d’estar en possessió de titulació universitària oficial de llicenciatura o grau en Dret i poden presentar les sol·licituds i resta de documentació durant 10 dies hàbils a partir d’este divendres, 5 de gener de 2024.

La presentació de sol·licituds i inscripció es realitzarà exclusivament per mitjans electrònics a través d’este tràmit, procés en el qual també haurà de presentar-se el document d’identitat, passaport o targeta de residència que corresponga i curriculum vitae detallat en el qual s’acredite la trajectòria i experiència professional, així com els títols, idiomes, cursos i diplomes obtinguts.

Així mateix, es presentarà la titulació acadèmica que acredite que es compta amb la formació requerida per a la inscripció i la documentació acreditativa dels mèrits professionals i formatius que es detallen en el currículum.

Entre altres criteris de selecció, es valorarà la solvència acadèmica, professional i tècnica; l’experiència en l’acompliment de llocs de responsabilitat en la gestió privada o pública i la capacitat de lideratge per a planificar, implementar i revisar estratègies, polítiques i programes que facen possible aconseguir, per part de l’IVAM, la seua missió i objectius a través d’una gestió amb indicadors.

D’igual manera, es valorarà la capacitat de comunicació i negociació de les persones aspirants; la formació en igualtat de gènere i el coneixement d’idiomes, especialment dels cooficials de la Comunitat Valenciana, entre altres criteris.

La persona designada serà per un període màxim de quatre anys, prorrogables fins a altres quatre amb un procés previ de l’avaluació de la gestió realitzada durant la gerència.

Després de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds, una comissió de valoració examinarà la documentació dels aspirants i, després d’una entrevista personal amb cada candidat, farà una proposta de nomenament al vicepresident primer i conseller de Cultura i Esport, amb competències per a proposar al Consell el cessament o el nomenament del gerent de l’IVAM.

La informació completa sobre esta convocatòria està disponible en el DOGV del 4 de gener de 2024.

error: Content is protected !!