Publicades les bases per a cobrir les direccions adjuntes d’Arts Escèniques, d’Audiovisuals i Cinematografia i de Música i Cultura Popular de l’Institut Valencià de Cultura

Publicades les bases per a cobrir les direccions adjuntes d’Arts Escèniques, d’Audiovisuals i Cinematografia i de Música i Cultura Popular de l’Institut Valencià de Cultura

  • El termini de presentació de sol·licituds s’inicià dissabte, 6 de gener, i hi han deu dies hàbils, segons publica el DOGV

La Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport ha publicat una resolució amb les bases del procediment per a la selecció de les persones titulars de les direccions adjuntes d’Arts Escèniques, d’Audiovisuals i Cinematografia i de Música i Cultura Popular de l’Institut Valencià de Cultura (IVC).

Segons recull este divendres el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), les persones candidates han d’estar en possessió d’una titulació universitària de grau o equivalent i acreditar experiència en àrees de responsabilitat en l’àmbit cultural, entre altres requisits.

Els interessats podran presentar les seues sol·licituds, a partir del dissabte 6 de gener i durant un termini de deu dies hàbils, en la seu electrònica de l’IVC (accediu ací) , acompanyades obligatòriament del document d’identitat, passaport o targeta de residència que corresponga; la titulació acadèmica exigida i curriculum vitae i documentació acreditativa d’este.

D’igual manera, han d’adjuntar un projecte per a la direcció adjunta a la qual opten i que desenvolupe, entre altres aspectes, els objectius proposats; les línies d’actuació; la programació d’activitats; la col·laboració i difusió de les arts escèniques, de l’audiovisual i cinematografia o de la música i cultura popular valenciana amb els sectors educatius, econòmics i socials.

El projecte, recollit en un màxim de vint pàgines en tipografia arial 12, també ha de plantejar la coordinació amb la resta del sector públic cultural i el foment de la investigació, la creació i la formació artístiques, així com totes les qüestions que es consideren oportunes en relació amb el lloc que es vol exercir.

Els criteris específics de selecció, participació, procediment de valoració i elecció de candidats i altres aspectes detallats de la convocatòria es poden consultar en el DOGV.

Cal assenyalar que l’IVC és una entitat de dret públic, adscrita a la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport, que té com a finalitat el desenvolupament i l’execució de la política cultural de la Generalitat quant al coneixement, tutela, foment, recuperació, conservació, restauració, estudi, investigació, promoció i difusió de les arts escèniques, musicals, i plàstiques en totes les seues varietats i els museus en particular.

L’IVC assumix també les polítiques culturals relacionades amb el patrimoni sonor, audiovisual i de la cinematografia, així com de la documentació específica que hagen anat generant estes arts al llarg dels segles i, en general, de tots els béns culturals integrants del patrimoni cultural, donant rellevància al valencià, amb especial dedicació a la recuperació conservació, restauració, catalogació i difusió del patrimoni artístic en estes matèries.

error: Content is protected !!