S’aprova la convocatòria de subvencions per a la realització de projectes culturals a València

S’aprova la convocatòria de subvencions per a la realització de projectes culturals a València

• La finalitat és contribuir a la promoció, difusió, disseny i organització d’activitats de promoció cultural i artística

  • La Junta de Govern Local ha acordat les bases que han de regir les ajudes per a la realització de programes culturals en la ciutat, per un total de 158.000 euros

L’Ajuntament ha aprovat este matí, a proposta del delegat d’Acció Cultural, Patrimoni i Recursos Culturals, la convocatòria que ha de regir les subvencions per a la realització de programacions i projectes culturals en el municipi de València per a l’any 2024. La quantia global d’estes ajudes serà de 158.000 euros.

El Pla estratègic de subvencions 2023-2025, aprovat en Junta de Govern Local (JGL) en 2022, ja preveu, en el marc de la Línia Estratègica 8, relacionada amb Cultura, una dotació de 150.000 euros cada any, la qual cosa suposa un total de 450.000 euros per a despeses en programes i projectes culturals durant la vigència del Pla. No obstant això, per a este exercici s’incrementarà el pressupost en 8.000 euros, fins a arribar als 158.000 euros, per la qual cosa la JGL ha aprovat també modificar este Pla perquè arreplegue l’increment previst.

Estes accions tenen l’objectiu de fomentar l’activitat cultural a la ciutat, mitjançant el suport a les iniciatives d’associacions culturals i entitats sense ànim de lucre.

Bases de les subvencions

La convocatòria aprovada contempla la concessió de subvencions, en concurrència competitiva, a projectes culturals singulars, realitzats en el municipi, durant el període comprés entre el 16 d’octubre de 2023 i el 15 d’octubre de 2024. La finalitat és contribuir a la promoció, difusió, disseny i organització d’activitats de promoció cultural i artística, desenvolupades per associacions culturals sense ànim de lucre i fundacions privades.

ls projectes presentats hauran de complir una sèrie de requisits, entre ells identificar clarament el projecte a desenvolupar en relació amb la matèria cultural d’este, sense excloure altres disciplines que de manera paral·lela i complementària a l’eix de continguts troncal, puguen formar part de la programació. A més, estos hauran de tindre un caràcter singular, ja siga per l’especificitat dels continguts, disseny de la programació, especial interés, innovació, excel·lència o exclusivitat.

Podran sol·licitar estes ajudes les associacions sense ànim de lucre o fundacions privades, la finalitat principal de les quals siga la promoció d’alguna manifestació cultural o artística relacionada amb esta convocatòria, que desenvolupe un projecte el pressupost del qual siga igual o superior a 5.000 euros. Estes entitats han de disposar de certificat digital.

Aquells projectes que entren en l’àmbit d’estes subvencions són els festivals relacionats amb la promoció cultural o artística, excepte teatre, circ i dansa; els certàmens, jornades o concursos; els projectes relacionats amb les produccions de caràcter audiovisual vinculats amb aspectes històric-culturals, patrimonials o artístics de la ciutat i els certàmens, simposis i congressos relacionats amb matèries de l’àmbit cultural. També, els cicles, representacions o trobades culturals i els projectes editorials de divulgació cultural, sempre que almenys el 50% dels seus continguts estiguen en valencià. Així com, les programacions culturals anuals estables, desenvolupades per entitats o fundacions amb seu pròpia, d’accés obert a la ciutadania.

En este exercici, es concediran un màxim de 35 ajudes als projectes que aconseguisquen les màximes puntuacions, fins a esgotar el crèdit de la convocatòria. L’import de la concessió serà, com a màxim, el 70% del pressupost de despeses del projecte. La documentació per a la sol·licitud d’estes subvencions s’aportarà exclusivament per la seu electrònica, en el terme de 20 dies hàbils, comptant des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOP.

error: Content is protected !!